انجمن مسکن گلن اوکز (Glen Oaks) با کمال خوشحالی آماده است تا کلیه متون خود را در صورت درخواست به زبان ها و فرمت های دیگر ارائه نماید. اگر مایل هستید این اطلاعات را به خط بریل، روی نوار صوتی، با حروف چاپی درشت و یا به زبان دیگری داشته باشید، لطفاً به ما اطلاع دهید. این انجمن عضو طرح هپی تو ترنسلیت (Happy to Translate) نیز می باشد.

View PDF version

 

Glen Oaks Housing Association

3 Kilmuir Drive, Arden, Glasgow, G46 8BW Tel: 0141 638 0999 Fax: 0141 638 5999
Registered as a Charity in Scotland Charity No. SC034301
Property Factor Registered Number PF000173

Positive about Disabled PeopleIIPHappy to Translate